VEREJNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY APLIKÁCIA EMMY (ČASŤ PZS)

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Emmy Medical s.r.o., IČO: 06785247, DIČ: CZ06785247, so sídlom Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky, vedená na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 288901 (ďalej len „Emmy“), prevádzkuje webovú aplikáciu Emmy (ďalej len „Aplikácia“), ktorá zjednodušuje poskytovateľom zdravotné starostlivosti (ďalej len „PZS“) komunikáciu s ich pacientmi. Časť Aplikácia určená PZS, ktorá je dostupná na https://dr.sestraemmy.cz/, predstavuje cloudový nástroj pre efektívnu organizáciu poskytovania zdravotných služieb.

1.2 Tieto verejné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti strán vznikajúce zo zmluvy ohľadom užívania Aplikácie, či už v skúšobnom alebo bežnom režime, ktorá môže byť uzavretá medzi PZS a Emmy ako prevádzkovateľom Aplikácie (ďalej len „Zmluva“). Ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. PZS, ktorý uzavrel s Emmy na základe týchto VOP Zmluvu, je na účely týchto VOP označovaný ako zákazník (ďalej len „Zákazník“).

1.3 Emmy je iba poskytovateľom technického riešenia v podobe Aplikácie s tým, že za poskytovanie zdravotných služieb zostáva výhradne zodpovedný Zákazník. Zákazník berie na vedomie, že Aplikácia slúži na uľahčenie a zvýšenie bezpečnosti vzdialenej komunikácie s pacientmi a jej používanie nenahrádza vedenie zdravotníckej dokumentácie.


2. Uzavretie Zmluvy

2.1. Zákazníkom môže byť iba PZS, teda osoba, ktorá je oprávnená k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti”) Emmy nie je povinná toto oprávnenie akokoľvek overovať.

2.2. V prípade záujmu o uzavretie Zmluvy, musí najskôr osoba oprávnená za príslušné PZS konať (ďalej len „Oprávnená osoba“) vykonať registráciu na adrese https://dr.emmy.sk/. Zvolené prihlasovacie údaje budú po prípadnom uzavretí Zmluvy a aktivácii slúžiť na prihlásenie do rozhrania Zákazníka v časti Aplikácie určené PZS, prostredníctvom ktorého je možné spravovať zdravotnícke zariadenie (ďalej len „Zákaznícky účet“).

2.3. Na zahájenie procesu uzatvorenia Zmluvy na základe týchto VOP alebo jej zmeny (zmeny zmluvného režimu) je nutné, aby PZS, resp. Oprávnená osoba, vyplnila príslušnú časť dopytového formulára (ďalej len „Dopytový formulár“). V rámci Dopytového formulára si môže PZS zvoliť, či má záujem najskôr uzavrieť zmluvu o bezplatnom skúšobnom režime používania aplikácie alebo priamo o platenom bežnom režime. Vyplnený Dopytový formulár, obsahujúci tiež znenie týchto VOP, následne Oprávnená osoba v príslušnej časti (týkajúca sa skúšobného či bežného režimu) podpíše za PZS svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošle ho v mene PZS na podpora@emmy.sk na spracovanie. Pokiaľ nie sú informácie preukazujúce oprávnenie Oprávnenej osoby konať za príslušného PZS dostupné z verejných registrov, pripojí Oprávnená osoba k podpísanému Dopytovému formuláru dokumenty preukazujúce jej oprávnenie (napr. pracovná zmluva, plnomocenstvo), pokiaľ tak ešte neurobila. Údaje zadané pri registrácii, ako aj v Dopytovom formulári, musia byť pravdivé a presné.

2.4. Ak prevádzkuje PZS viac zdravotníckych zariadení, je nevyhnutné vyplniť pre každé z nich Dopytový formulár a uzavrieť tak samostatnú Zmluvu. Na správu zdravotníckych zariadení v Aplikácii však možno využiť rovnaké prihlasovacie údaje a nie je potrebné vykonávať novú registráciu.

2.5. Zmluva medzi Emmy a PZS je uzatvorená až doručením potvrdenia Emmy o akceptácii Dopytového formulára na poskytnutú kontaktnú e-mailovú adresu PZS (zmluvnú). Zmluva je tvorená týmito VOP a akceptovaným Dopytovým formulárom. Emmy si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť Zmluvu s PZS uzavrieť. V prípade zmeny Zmluvy (zmluvného režimu) k zmene dochádza tiež až doručením potvrdenia Emmy o akceptácii nového Dopytového formulára na kontaktnú e-mailovú adresu Zákazníka (zmluvnú).

2.6. Predmetom Zmluvy nie je poskytovanie akýchkoľvek sprostredkovateľských služieb zo strany Emmy, pričom Zákazník berie na vedomie, že Aplikácia nie je určená na ponúkanie zdravotných služieb s cieľom uľahčiť Zákazníkovi príjem nových pacientov, ale slúži predovšetkým na uľahčenie komunikácie s jeho existujúcimi pacientmi.


3. Práva a povinnosti Emmy

3.1.
Na základe Zmluvy sa Emmy zaväzuje viesť pre Zákazníka Zákaznícky účet umožňujúci používanie Aplikácie, ktoré v základnej tarife zahŕňa:

- vedenie a správu adresára pacientov Zákazníka;

- vedenie a správu ordinačnej doby a kalendára Zákazníka;

- vytváranie vlastných šablón pacientskych požiadaviek, príjem (od používateľov pacientskeho účtu Aplikácie) a zakladanie pacientskych požiadaviek, ich evidenciu a správu, ako aj vykonávanie súvisiacej komunikácie (s užívateľmi pacientskeho účtu Aplikácie);

- odosielanie pripomienok a ďalších upozornení týkajúcich sa objednávky pacienta na návštevu zdravotníckeho zariadenia;

- sledovanie prístupov k vybraným údajom pacientov a ich zmien zo strany ďalších užívateľov Zákazníckeho účtu;

- anonymné súhrnné štatistiky o používaní Aplikácie Zákazníkom a pacientov Zákazníka s tým, že Emmy si vyhradzuje právo zhromaždené anonymné dáta využiť tiež pre svoje potreby; tieto štatistiky v žiadnom prípade neumožňujú identifikáciu jednotlivých pacientov.

3.2. Pokiaľ je dojednaná iná, než základná tarifa Aplikácie, potom sa Emmy zaväzuje Zákazníkovi poskytovať príslušné ďalšie funkcionality v súlade s platným cenníkom, ktorý je dostupný tu a tvorí súčasť týchto VOP (ďalej len „Cenník“). Voľbu tarify Aplikácie vykonáva Zákazník v Dopytovom formulári, pričom táto voľba je možná len pri dojednaní bežného spoplatneného režimu Aplikácie. Pri dojednaní skúšobného režimu je poskytovaná vždy najvyššia tarifa Aplikácie. Zmena tarify Aplikácia na nižší variant tarify je možná len po skončení už zaplateného platobného obdobia, a to dohodou Emmy a Zákazníka.

3.3. V rámci niektorých taríf ponúka Emmy Zákazníkovi možnosť vyberať platby svojich pacientov prostredníctvom Emmy. Táto služba je určená iba pre Zákazníkov, ktorí nie sú platcami DPH. V takom prípade môže Emmy na žiadosť Zákazníka vystavovať príjmové doklady s QR kódom pre priamu platbu pacienta na bankový účet Zákazníka vo Fio Banka, a.s. Emmy zároveň prostredníctvom pasívneho oprávnenia podľa voľby Zákazníka overí doručenie platby a po pripísaní platby na účet Zákazníka, Zákazníka informuje o prijatie platby.

3.4. Zákazníkovi môžu byť tiež ponúknuté doplnkové funkcie Aplikácie spočívajúce v zasielanie SMS správ a prípadne aj spracúvanie ich odpovedí; a v prípade služby Hlas Emmy tiež automatické spracovanie telefonických hovorov (ďalej len „SMS a hlasové funkcie“). Tieto SMS a hlasové funkcie môžu byť Zákazníkom objednané spôsobom a za podmienok uvedených v ich ponuke zverejnené v Cenníku. Užívanie SMS a hlasových funkcií sa tiež riadi týmito VOP.

3.5. Emmy sa ďalej zaväzuje poskytovať Zákazníkovi v prípade potreby služby používateľskej podpory Aplikácie s tým, že žiadosti Zákazníka budú vybavované v lehotách primeraných ich povahe.

3.6. Emmy vyvíja primeranú snahu, aby bola Aplikácia neustále dostupná, bezpečná a bez chýb. Ide však o komplexný IT systém, ktorý je okrem iného závislý aj od infraštruktúry tretích strán. Aplikácia je preto Emmy poskytovaná bez akýchkoľvek záruk a záväzkov ohľadom vhodnosti a úrovne poskytovaných služieb, ak nestanovia tieto VOP výslovne inak, najmä potom Emmy Zákazníkovi nezaručuje, že Aplikácia a jej jednotlivé funkcionality budú vždy bezchybne fungovať (napr. že nedôjde k strate dát či nedoručenie správ), budú nepretržite dostupné a ich bezpečnosť nebude narušená, najmä potom z dôvodu zásahu vyššej moci, kybernetického útoku, technickej závady či pravidelnej údržby.

3.7. Zákazník prehlasuje, že sa dôkladne zoznámil s vlastnosťami Aplikácie, pričom posúdil vhodnosť Aplikácie pre svoje potreby. Emmy zodpovedá Zákazníkovi len za ujmu, ktorá mu bola zo strany Emmy spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Pokiaľ dôjde k vzniku povinnosti Emmy nahradiť Zákazníkovi škodu, potom rozsah náhrady škody nepresiahne celkovú výšku plnenia uhradených Emmy Zákazníkom na základe Zmluvy.

3.8. Emmy si vyhradzuje oprávnenie Aplikáciu ľubovoľne meniť (vrátane zrušenia SMS a hlasových funkcií) alebo kedykoľvek ukončiť jej prevádzku. Emmy tak nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu, ktorá by mohla Zákazníkovi v dôsledku uvedeného vzniknúť.

3.9. Pre prípad porušenia týchto VOP Zákazníkom si Emmy vyhradzuje právo, bez predchádzajúceho upozornenia a akejkoľvek náhrady, dočasne obmedziť prístup Zákazníka k Aplikácii, prípadne okamžite odstúpiť od Zmluvy a zrušiť Zákazníkovi účet podľa svojho uváženia.

3.10. Emmy je oprávnená zverejniť a uvádzať aj mimo Aplikácie skutočnosť, že Zákazník ako PZS používa Aplikáciu.


4. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1.
Zákazník prehlasuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať.

4.2. Zákazník zaručuje, že je oprávnený na poskytovanie zdravotných služieb podľa Zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zaväzuje sa využívať Aplikáciu iba v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb, ktoré sú uvedené v jeho oprávnení.

4.3. Emmy nijako nezasahuje do právnych vzťahov medzi Zákazníkom a pacientmi. Zdravotné služby poskytuje Zákazník pacientom vo svojom mene a úplne nezávisle na Emmy s tým, že si tiež nezávisle spravuje svoj Zákaznícky účet, vrátane všetkých nastavení a informácií uvádzaných jeho prostredníctvom. Z tohto dôvodu Zákazník nesie všetku zodpovednosť pri poskytovanie zdravotnej starostlivosti a používanie Aplikácie v súvislosti s ním, najmä za riešenie pacientskych požiadaviek prostredníctvom Aplikácie (napr. zrušenie dohodnutého termínu, poskytnutie nepravdivých informácií atď.) alebo overenie oprávnenia zástupcu pacienta, pričom sa zaväzuje plne odškodniť Emmy za akúkoľvek jej povinnosť k náhrade ujmy tretej osobe či sankcii jej uloženú orgánom verejnej moci, pokiaľ vznikli v súvislosti s uvedeným používaním Aplikácie Zákazníkom.

4.4. Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť Zákazníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zaväzuje sa Zákazník používať Aplikáciu iba v súlade s jej účelom a tak, aby nepoškodzoval dobré meno Emmy a jej oprávnené záujmy. Preto sa tiež Zákazník zaväzuje pri používaní Aplikácie a v súvislosti s ním, predovšetkým potom vo vzťahu k prijímaniu a riešeniu pacientskych požiadaviek prostredníctvom Aplikácie, dodržiavať všetky právne a stavovské predpisy, ktorými je viazaný, ako aj postupovať vždy v súlade s dobrými mravmi, s náležitou odbornou starostlivosťou a de lege artis. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že za porušenie záväzkov podľa tohto ustanovenia by bolo okrem iného považované, ak by Zákazník:

- vytvoril šablónu pacientskej požiadavky, ktorej riešenie prostredníctvom Aplikácie je nevhodné a nežiaduce (napr. ohľadom stavov ohrozujúcich život);

- vytvoril šablónu pacientskej požiadavky, ktorá by automaticky vyhodnocovala údaje zadané pacientom, a podliehala tak regulácii zdravotníckych prostriedkov;

- vyriešil pacientsku požiadavku výlučne prostredníctvom Aplikácie, t. j. bez dojednania osobnej návštevy zdravotníckeho zariadenia pacientom či podkladu v predchádzajúcej starostlivosti (napr. preskripcia určitých druhov liečiv);

- opakovane nereagoval na pacientske požiadavky zadané prostredníctvom Aplikácie bez zbytočného odkladu;

- opakovaně rušil bez řádného důvodu či dostatečného předstihu osobní návštěvy pacientů sjednané prostřednictvím Aplikace.

4.5. Zákazník sa zaväzuje plniť všetky svoje zákonné informačné povinnosti a povinnosti poučenia v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj používaním Aplikácie v súvislosti s ním, a to najmä voči pacientom (tiež ako spotrebiteľom a subjektom osobných údajov). V prípade, že Zákazníkovi bude poskytnutý zo strany Emmy akýkoľvek vzor právneho dokumentu súvisiaceho s používaním Aplikácie, platí, že takýto vzor nie je náhradou kvalifikovanej právnej pomoci a Emmy nezodpovedá Zákazníkovi za akúkoľvek ujmu, ktorá mu vznikne v súvislosti s jeho použitím.

4.6. Zákazník sa zaväzuje, že všetky informácie ním uvádzané v pacientskej časti Aplikácie či inak oznamované pacientom prostredníctvom Aplikácie budú v súlade s právnymi predpismi, správne, pravdivé, úplné, nie zavádzajúce a aktuálne, pričom sa tiež zaväzuje tieto ich vlastnosti priebežne udržiavať.

4.7. V prípade, že Zákazník do Aplikácie nahrá akýkoľvek obsah (napr. informácie, osobné údaje, osobnostné atribúty tretích osôb, štruktúrované dotazníky či autorské diela a pod.) (ďalej len „Zákaznícky obsah“), zaväzuje sa, že je oprávnený tak urobiť (najmä , že má zodpovedajúce licencie, povolenia či súhlasy) a zaručuje Emmy, že sprístupnením či používaním takého obsahu v rámci Aplikácie nebude zasiahnuté do práv tretích osôb, ani nebudú inak porušené právne predpisy. V rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služieb Aplikácie potom Zákazník udeľuje Emmy bezodplatné, nevýhradné, územne a časovo neobmedzené (po dobu trvania právnej ochrany majetkových práv) licenčné oprávnenie akokoľvek používať Zákaznícky obsah, ktorý je autorskoprávne chránený, prípadne tiež povolenie na používanie osobnostných atribútov (pokiaľ relevantné). Licenčné oprávnenie zahŕňa aj výslovný súhlas na udelenie sublicencie na používanie Zákazníckeho obsahu, a to odplatne aj bezodplatne. Emmy nie je povinná udelené licenčné oprávnenie použiť. Emmy nijako nedohliada na súlad Zákazníckeho obsahu s právnymi predpismi. V prípade, že sa Emmy dozvie o protiprávnej povahe Zákazníckeho obsahu, je oprávnená ho zneprístupniť či odstrániť.

4.8. Zákazník sa zaväzuje, že Aplikáciu nepoužije na šírenie nevyžiadaných obchodných oznámení, a že všetky takéto obchodné oznámenia budú úplne v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“).

4.9. Emmy v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek konanie používateľov pacientskeho účtu Aplikácie voči Zákazníkovi (napr. nedostavenie sa k dohodnutej osobnej návšteve zdravotníckeho zariadenia). Emmy realizuje opatrenia na overenie identity používateľov pacientskeho účtu Aplikácie, avšak nezaručuje Zákazníkovi, že osoba používajúca pacientsky účet Aplikácie je skutočne osobou, za ktorou sa vydáva. V prípade potreby si je Zákazník povinný zaobstarať do zdravotníckej dokumentácie záznam s vyjadrením pacienta, že údaje o zdravotnom stave mu môžu byť oznamované cez konkrétny pacientsky účet v Aplikácii.

4.10. V rozsahu, v akom je možné prostredníctvom Aplikácie pristupovať k akýmkoľvek službám, nástrojom alebo obsahu, ktorý poskytujú tretie strany (ďalej len „Tretie strany"), platia podmienky Tretích strán, pričom používaním Aplikácie vyjadrujete s týmito podmienkami súhlas. Emmy nemá žiadnu kontrolu nad obsahom alebo postupmi akýchkoľvek Tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Zákazník týmto berie na vedomie, že Emmy nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú Zákazníkovi používaním alebo v súvislosti s používaním služieb Tretích strán, vrátane prípadu straty funkcionality Emmy v dôsledku zmeny služby poskytovanej Treťou stranou.

4.11. Zákazník je oprávnený umožniť prístup do svojho Zákazníckeho účtu potrebnému počtu fyzických osôb, ktoré sú oprávnené zaň konať a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti s tým, že každá osoba však musí mať pod Zákazníckym účtom zriadeného vlastného užívateľa (je zakázané zdieľať prístupové údaje). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že používanie Aplikácie užívateľovi pod účtom Zákazníka sa považuje za používanie Zákazníkom, pričom Zákazník zodpovedá za všetky prípadné porušenia týchto VOP, ku ktorým týmto používaním dôjde. Zákazník sa zaväzuje zaistiť ochranu prístupových údajov Zákazníckemu účtu, tak aby nedošlo k ich sprístupneniu tretím osobám. Zákazník nesie tiež výlučnú zodpovednosť za používanie Aplikácie tretími osobami prostredníctvom jeho Zákazníckeho účtu.

4.12. Zákazník sa zaväzuje Aplikáciu nezneužívať a nepoužívať vo vzťahu k nej akékoľvek postupy, softvérové nástroje či skripty, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na jej prevádzku, narušovať jej funkčnosť či spôsobovať jej neprimerané zaťaženie, a zaväzuje sa nevykonávať ani akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla predstavovať neoprávnený zásah do Aplikácie vzhľadom na jej účel a fungovanie.

4.13. Aplikácia a jej obsah môžu byť chránené právami duševného vlastníctva. Na základe týchto VOP je Zákazník oprávnený používať Aplikáciu výhradne štandardným spôsobom, za ktorý sa považuje používanie prostredníctvom Zákazníckeho účtu cez webové rozhranie, a to iba na účely vyplývajúce z týchto VOP. Okrem tohto oprávnenia nemá Zákazník na Aplikáciu a jej obsah (nezahŕňa Zákaznícky obsah) žiadne právo. Bez predchádzajúceho oprávnenia získaného od Emmy alebo príslušných držiteľov práv tak nie je možné Aplikáciu, akékoľvek jej súčasti či obsah, vrátane zdrojových kódov, log a iných grafických elementov, používať inak, než vyššie uvedeným spôsobom a na uvedené účely. Najmä nie je možné tieto prvky upravovať, zaraďovať do diel súborných, alebo do nich inak zasahovať, rozmnožovať ich, rozširovať či oznamovať verejnosti.

4.14. Zákazník nie je oprávnený Aplikáciu, akékoľvek jej súčasti či obsah, vrátane zdrojových kódov, log a iných grafických elementov, použiť za účelom vývoja iného počítačového programu, ktorý by mohol akokoľvek konkurovať Aplikácii, a jeho uvedenia na trh, ako ani za iným účelom zasahujúcim do práv či oprávnených záujmov Emmy, najmä potom nie je oprávnený vykonávať akúkoľvek analýzu funkčnosti či spätnú analýzu Aplikácie a jej súčastí.


5. Cena a platba

5.1.
Emmy ponúka Zákazníkovi možnosť uzatvorenia Zmluvy na testovanie Aplikácie v bezplatnom skúšobnom režime, a to na neurčitú dobu. V takom prípade sa na vzťah Emmy a Zákazníka neuplatnia ustanovenia týchto VOP týkajúce sa úhrady Ceny (tak, ako je definovaná v článku 5.2. VOP) v článku 5.2. - 5.4. VOP, ktoré sa vzťahujú len na Zmluvu s dohodnutým bežným spoplatneným režimom. Na ostatné ustanovenia VOP nemá dojednanie skúšobného režimu žiadny vplyv a sú tak súčasťou príslušnej Zmluvy. Pokiaľ je na základe dopytu Zákazníka uzatvorená Zmluva dojednávajúca skúšobný režim, potom má Emmy právo takúto Zmluvu kedykoľvek ukončiť bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť deň nasledujúci po odoslaní výpovede na kontaktnú e-mailovú adresu Zákazníka (zmluvnú). Počas tejto doby má Zákazník možnosť požiadať prostredníctvom Dopytového formulára o zmenu zmluvného režimu na bežný spoplatnený režim (v súlade s Cenníkom), tak aby nedošlo k zneprístupneniu Zákazníckeho účtu a zmazaniu Zákazníckych dát. Zmluva s dohodnutým skúšobným režimom môže byť zrušená aj Zákazníkom, a to okamžite bez výpovednej doby, pričom postačí výpoveď zaslaná na podpora@sestraemmy.cz. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že zmena zmluvného režimu z bežného na skúšobný nie je možná.

5.2. Cenník pre používanie Aplikácia v bežnom spoplatnenom režime je zverejnený na https://info.emmy.sk/cennik. Za vedenie Zákazníckeho účtu v bežnom režime sa Zákazník zaväzuje platiť Emmy cenu s DPH určenú na základe platného Cenníka a) podľa zvolenej tarify Aplikácie a b) podľa typu zdravotníckeho zariadenia Zákazníka, počtu jeho pacientov a/alebo počtu lekárov v prepočte na plný úväzok s tým, že Emmy môže poskytovať Zákazníkom zvýhodnené ponuky (ďalej len „Cena“). V prípade potreby navýšenia kapacity Zákazníckeho účtu sa Cena navyšuje podľa platného Cenníka, prípadne podľa dohody zmluvných strán, a to s účinnosťou ku dňu zmeny kapacity, pričom Zákazník je povinný doplatiť pomernú časť za príslušné platobné obdobie.

5.3. Cena sa štandardne platí za kalendárny mesiac, a to mesačne vopred, s tým, že Zákazník môže zaplatiť Cenu vopred aj za dlhšie časové obdobie (na základe Cenníka či za podmienok zvýhodnenej ponuky), avšak v takom prípade nemá právo na vrátenie akejkoľvek časti zaplatenej Ceny , pokiaľ dôjde pred koncom predplateného obdobia k zániku Zmluvy z dôvodov na jeho strane. Cenu Zákazník uhradí bezhotovostným prevodom na základe faktúry (daňového dokladu) s lehotou splatnosti 14 dní, ktorá je zo strany Emmy vystavená a zaslaná v elektronickej podobe na kontaktnú e-mailovú adresu Zákazníka (zmluvnú) vždy pred začatím príslušného platobného obdobia. Zákazník súhlasí s vystavením faktúry (daňového dokladu) v elektronickej podobe.

5.4. V prípade omeškania Zákazníka s platbou Ceny má Emmy právo odstúpiť od Zmluvy.

5.5. SMS a hlasové funkcie nie sú zahrnuté v Cene a sú spoplatnené podľa počtu odoslaných SMS správ a spracovaných odpovedí na ne (v rámci použitia Zákazníkom), prípadne na základe počtu spracovaných minút telefonických hovorov pričom jednotkové ceny sú uvedené v platnom Cenníku. Vyúčtovanie Emmy vykoná vždy ku koncu kalendárneho mesiaca s tým, že vyúčtovacia faktúra bude vystavená do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zákazník súhlasí s vystavovaním faktúr (daňových dokladov) v elektronickej podobe s tým, že budú zasielané na kontaktnú e-mailovú adresu Zákazníka (zmluvnú). Pred aktiváciou SMS funkcií je Zákazník povinný zložiť istotu vo výške podľa platného Cenníka, ktorá je vratná v prípade zrušenia týchto funkcií. Pokiaľ sa Zákazník dostane do omeškania s úhradou za užívanie SMS funkcií, je Emmy oprávnená mu SMS funkciu pozastaviť a využiť istotu na úhradu dlžnej čiastky.


6. Ochrana osobných údajov

6.1.
Vzhľadom na to, že Aplikácia je cloudový nástroj určený okrem iného na prácu s osobnými údajmi, spracováva Emmy pri plnení Zmluvy pre Zákazníka ako spracovateľ osobné údaje, ktoré Zákazník do Aplikácie vložil alebo ich jej prostredníctvom zhromaždil (ďalej len „Zákaznícke dáta“). Toto spracovanie sa riadi ujednaním o spracovaní osobných údajov, ktorého obsah je prílohou č. 1 k týmto VOP, a stáva sa tak neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy (ďalej len „Ujednanie“).

6.2. Emmy je vo vzťahu k Zákazníckym dátam viazaná povinnosťou mlčanlivosti a zaväzuje sa implementovať technické a organizačné opatrenia v súlade s Ujednaním. Spracúvanie Zákazníckych dát prebieha automatizovane, a preto budú oprávnení zamestnanci Emmy k Zákazníckym dátam pristupovať iba úplne výnimočne a v súlade so Zmluvou.

6.3. Informácie o spracovaní osobných údajov Oprávnené osoby a ďalších používateľov Zákazníckeho účtu sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom tu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

6.4. Pri prevádzke Aplikácia Emmy tiež využíva v obmedzenej miere súbory cookies. Naše zásady používania súborov cookies sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom tu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


7. Záverečné ustanovenia

7.1.
Zmluva na základe týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú. Zákazník aj Emmy majú právo Zmluvu ukončiť bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Na dobu neurčitú sú dojednávané aj SMS a hlasové funkcie, pričom ich poskytovanie majú Zákazník aj Emmy právo zrušiť tiež bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Zákazníkovi bude v takom prípade vrátená nevyužitá istota.

7.2. V súvislosti so zánikom Zmluvy dôjde k zrušeniu Zákazníckeho účtu a zmazaniu všetkého Zákazníckeho obsahu, vrátane Zákazníckych dát.

7.3. Zákazník nie je oprávnený postúpiť či previesť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy tretej osobe. Naopak Zákazník súhlasí, že všetky práva a povinnosti Emmy zo Zmluvy, môžu byť zo strany Emmy bez ďalšieho upozornenia postúpené tretej osobe.

7.4. Vzhľadom k povahe Aplikácie a jej plánovanému rozvoju môže vzniknúť potreba zmeny týchto VOP. Emmy môže tieto VOP v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, pričom za primerané zmeny sa považujú najmä opravy nesprávností, zmeny súvisiace so zmenou funkcionalít Aplikácie či ich spoplatnením, zmeny Cenníka, zmeny Zásad ochrany osobných údajov, Zásad používania cookies a Ujednania o spracovaní osobných údajov, ako aj zmeny vynútené zmenou právnych predpisov. Na zmenu VOP vás Emmy upozorní aspoň 30 dní pred ich účinnosťou, a to zverejnením nového znenia VOP na webových stránkach info.emmy.sk či v rozhraní Aplikácie, v prípade zásadnejších zmien potom tiež správou zaslanou na kontaktnú e-mailovú adresu Zákazníka (zmluvnú). Vykonané zmeny VOP má Zákazník právo odmietnuť a z tohto dôvodu najneskôr do 15 dní od oznámenia zmien zo strany Emmy vypovedať Zmluvu. Výpovedná doba je 15 dní a začína plynúť dňom, v ktorom bola doručená Emmy. Pokiaľ Zákazník zmluvu v predmetnej lehote nevypovie, má sa za to, že zmeny VOP prijíma s tým, že nové znenie VOP sa tak stane súčasťou Zmluvy namiesto toho pôvodného. Účinná verzia VOP je vždy zverejnená na webových stránkach info.emmy.sk a v rámci Aplikácie, pričom ste povinní sa s ňou priebežne zoznamovať.

7.5. Všetky právne vzťahy medzi Zákazníkom a Emmy vzniknuté zo Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory zo vzťahov vzniknutých zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené príslušnými soudy Slovenskej republiky, súdmi Slovenskej republiky, výhradne podľa práva Slovenskej republiky.

7.6. Neplatnosťou niektorého ustanovenia týchto VOP nie je dotknutá platnosť ich ostatných ustanovení.

7.7. Emmy môžete s akýmikoľvek otázkami, požiadavkami či sťažnosťami kontaktovať na adrese podpora@emmy.sk.


Príloha č. 1 VOP

UJEDNANIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenia

1.1.
Toto ujednanie v zmysle článku 28 ods. 3 GDPR je uzatváraná ako súčasť Zmluvy medzi Emmy a PZS na základe VOP (ďalej len „Ujednanie“). Všetky pojmy používané vo VOP majú pre účely tohto Ujednania rovnaký význam. Ujednanie sa týka spracúvania Zákazníckych dát (bližšie špecifikovaného v oddiele A. Ujednania) (ďalej len „Spracúvanie“), voči ktorým vystupuje Zákazník v úlohe správcu osobných údajov a Emmy ich pre neho ako spracovateľ spracováva.


2. Záväzky

2.1.
Zákazník sa ako správca Zákazníckych dát zaväzuje, že bude mať po celú dobu spracúvania Zákazníckych dát v Aplikácii pre príslušné spracúvanie platný právny základ, a že bude plniť všetky svoje zákonné povinnosti voči subjektom údajov, najmä informačnú povinnosť. Zákazník sa ďalej zaväzuje bezodkladne odstrániť z Aplikácie Zákaznícke dáta, na spracúvanie ktorých v Aplikácii nebude mať platný právny základ.

2.2. Emmy sa zaväzuje spracovávať Zákaznícke dáta iba na základe pokynov Zákazníka, ktoré vyplývajú z tohto Ujednania, alebo ktoré zadá prostredníctvom svojho Zákazníckeho účtu, prípadne prostredníctvom služieb zákazníckej podpory. Pokyny sú obmedzené rozsahom záväzkov Emmy zo Zmluvy. Emmy upozorní Zákazníka v prípade, že sa bude domnievať, že jeho pokyny porušujú právne predpisy.

2.3. Zákaznícke dáta nebudú odovzdávané do krajín mimo EÚ, t. j. tretích krajín, s výnimkou spracúvania zahŕňajúcich zasielanie a prijímanie SMS (využitie ďalšieho spracovateľa Twilio, Inc.), pri ktorých môže dochádzať k odovzdaniu údajov do USA.

2.4. Emmy sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom všetkých Zákazníckych dát a zaistí, aby všetky osoby oprávnené spracovávať osobné údaje na strane Emmy boli viazané zmluvnou či zákonnou povinnosťou mlčanlivosti, a to vrátane ďalších spracovateľov zapojených Emmy do Spracovania. Povinnosti mlčanlivosti pretrvajú aj po zániku Zmluvy.

2.5. Do Spracúvania Zákazníckych dát sú ako ďalší spracovatelia na základe zmluvy zapojení:

- Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch, IČO: 09049266, so sídlom Sokolovská 689/115, 186 00 Praha

- SimpleCloud s.r.o., IČO: 07772882, so sídlom Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

- depeche.io s.r.o., IČO: 09620133, so sídlom Slavíkova 1757/34, Poruba, 708 00 Ostrava

- Twilio, Inc., 375 Beale St Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA;

- Vocalls Inc s.r.o., IČO 06413421, so sídlom Rostovská 314/14, Vršovice, 101 00 Praha 10.

2.6. Zákazník ako správca poskytuje Emmy všeobecné povolenie vykonávať zmeny v zapojení spracovateľov. Na prijatie ďalších spracovateľov či ich nahradenie Emmy Zákazníka upozorní najmenej 30 dní pred vykonaním zmien. Proti zmenám ohľadom spracovateľov zapojených do spracúvania má Zákazník možnosť vysloviť námietky, a to odmietnutím zmien VOP podľa článku 7.4. VOP.

2.7. Akémukoľvek ďalšiemu spracovateľovi zapojenému do Spracovania zo strany Emmy musia byť zmluvou uložené rovnaké povinnosti ako podľa tohto Ujednania.

2.8. Emmy sa zaväzuje implementovať technické a organizačné opatrenia popísané v Oddiele B. tohto Ujednania.

2.9. Emmy bude Zákazníkovi v primeranej miere pomáhať s plnením jeho povinnosti reagovať na žiadosti o vykonanie práv subjektu údajov, a to prostredníctvom služieb zákazníckej podpory, ak nie je možné požiadavky subjektu riešiť priamo v Zákazníckom účte. Ak Emmy obdrží požiadavku určenú Zákazníkovi, predá ju bez zbytočného odkladu Zákazníkovi.

2.10. Emmy bude Zákazníkovi v primeranej miere nápomocná pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami ohľadom zabezpečenia Zákazníckych dát, ohlasovania a oznamovania prípadov porušenia zabezpečenia, posudzovaním vplyvu Spracúvania na ochranu osobných údajov, ako aj konzultácií s dozorným úradom, a to pri zohľadnení povahy Spracúvania a informácií, ktoré má k dispozícii. Akékoľvek porušenie zabezpečenia Zákazníckych dát, o ktorom sa Emmy dozvie, ohlási Zákazníkovi bez zbytočného odkladu.

2.11. Po zániku Zmluvy Emmy Zákaznícke dáta a ich kópie vymaže, pokiaľ právne predpisy nepožadujú ich uchovanie. Vzhľadom na to, že Zákaznícke dáta sa spracovávajú iba v elektronickej podobe a Zákazník k nim má prístup, nie je Emmy povinná Zákaznícke dáta zákazníkovi vracať na nosiči dát.

2.12. Emmy poskytne Zákazníkovi všetky informácie potrebné na doloženie toho, že boli splnené povinnosti stanovené v článku 28 GDPR a umožnia v primeraných lehotách audity, vrátane inšpekcií, vykonávané priamo Zákazníkom alebo audítorom, ktorého Zákazník poveril, a k týmto auditom prispeje.


3. Oddiel A – Systematický popis Spracúvania

3.1.
Emmy bude pre PZS ako spracovateľ vykonávať nižšie špecifikované Spracúvanie Zákazníckych dát (iba v rovine zabezpečenia technického riešenia v podobe Aplikácie):

3.1.1. Subjekty a typ údajov:

- Používatelia pacientského účtu Aplikácie (identifikačné a kontaktné údaje);

- Pacienti PZS (identifikačné a kontaktné údaje, údaje týkajúce sa Požiadaviek, vrátane údajov o zdravotnom stave a objednaniach, údaje o poistení a údaje o registrácii u PZS);

- Používatelia Zákazníckeho účtu Aplikácie (identifikačné a kontaktné údaje, pracovné pozície a oprávnenia, pracoviská, údaje o používaní Aplikácie).

3.1.2. Operácie spracúvania: Najmä zhromažďovanie, usporiadanie, ukladanie, vyhľadávanie, zoradenie, sprístupnenie, použitie, pozmenenie, výmaz;

3.1.3. Účel spracúvania: Organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti (Prevádzka Aplikácie);

- Správa používateľov Zákazníckeho účtu a ich oprávnenie;

- Logovanie prístupov/zmien vykonávaných používateľmi Zákazníckeho účtu;

- Vedenie a správa adresára pacientov;

- Příjem, evidence a správa pacientských Požadavků, včetně vedení kalendáře a správy objednávání;

- Realizácia komunikácie s pacientmi v Aplikácii, vrátane odovzdávania upozornenia Emmy;

- Zasielanie pripomienok na kontakty pacientov;

- Zasielanie noviniek a iných oznámení, vrátane zisťovania záujmu o výkony.

3.1.4. Povaha spracúvania: Prevažne automatizované, čiastočne manuálne (služby podpory a údržby);

3.1.5. Doba trvania spracúvania: Po dobu trvania Zmluvy medzi Emmy a PZS, pokiaľ nedôjde k skoršiemu odstráneniu Zákazníckych dát zo strany PZS ako správcu.


4. Oddiel B – Technické a organizačné opatrenia

4.1.
Emmy sa zaväzuje vo vzťahu k Spracúvaniu implementovať a udržiavať technické a organizačné opatrenia, aspoň v nasledujúcom rozsahu:

- Zabezpečené dáta centrum s certifikáciou ISO 27001, ktoré je umiestnené v EÚ a má zavedené opatrenia logické (firewall, heslá, role a oprávnenia) i fyzickej kontroly prístupu (dvere, zámky, recepcia/ostraha, elektronické zabezpečenie, CCTV);

- Šifrovanie Zákazníckych dát pri prenose;

- Politika silných hesiel v Aplikácii a ich šifrovanie;

- Záväzok mlčanlivosti všetkých zamestnancov Emmy s možnosťou prístupu k Zákazníckym dátam;

- Uzatvorenie zmlúv o spracúvaní osobných údajov podľa článku 28 GDPR so všetkými spracovateľmi;

- Vnútorné smernice o ochrane osobných údajov, vrátane systému riadenia prístupu k Zákazníckym dátam;

- Pravidelné automatické zálohovanie;

- Pravidelná revízia koncepcie zabezpečenia.


Verzia 1.1

Účinnosť od 1. 1. 2023

Dokument na stiahnutie tu.

Späť na hlavnú stranu